Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: lipiec 2019 r

Niniejsza polityka dotycząca prywatności i danych („Polityka prywatności”) reguluje sposób, w jaki 1C Online Games Ltd. („1C Online Games”/„My”/„Nam”) gromadzi, wykorzystuje, utrzymuje i ujawnia informacje („Dane osobowe”) zbierane od użytkowników („Użytkownik”/„Ty”) dotyczące produktów i gier prezentowanych, oferowanych i publikowanych przez 1C Online Games we własnym imieniu lub w imieniu podmiotów powiązanych i partnerów, gdy Użytkownicy korzystają ze strony internetowej utrzymywanej na adresie internetowym: http://1cog.games (dalej „Witryna”).

1C Online Games wymaga zgody Użytkownika na przetwarzanie jego Danych Osobowych w zakresie i w celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez 1C Online Games, w tym przekazywania Danych Osobowych stronom trzecim, które są zaangażowane przez 1C Online Games w celu świadczenia usług. Dostarczenie takich Danych Osobowych jest niezbędne do prawidłowego świadczenia usług. Zgoda jest udzielana poprzez akceptację Polityki prywatności i warunków 1C Online Games (https://1cgames.net) (razem „Warunki”).

Korzystając z naszej Witryny, naszych gier i usług, zgadzasz się na warunki. Nie należy korzystać z naszych gier lub usług, chyba że zaakceptujesz zarówno niniejszą Politykę prywatności, jak i nasze Warunki.

Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności, powinieneś natychmiast zaprzestać korzystania z naszej Witryny, naszych gier i produktów, forów i usług. Powinieneś usunąć pliki cookie związane z naszą Witryną lub innymi stronami internetowymi, na których dostępne są nasze gry, odinstalować wszystkie nasze gry ze Steam, Xbox lub PS4 i usunąć gry ze swojego urządzenia (urządzeń).

Gromadzenie i przetwarzanie (w tym przechowywanie, modyfikacja, przesyłanie, blokowanie i usuwanie) Twoich Danych Osobowych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylająca dyrektywę 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie”).

Administratorem danych osobowych jest 1C Online Games z siedzibą na Cyprze przy ulicy Kritis 32, budynek Papachristoforou, 4. piętro, 3087 Limassol. 1C Online Games zarejestrowane jest w Rejestrze Przedsiębiorstw prowadzonym przez Ministerstwo Energii, Handlu, Przemysłu i Turystyki, Departament Rejestru Przedsiębiorstw i Zarządca Masy Upadłości Nikozja, pod numerem HE 268076.

1C Online Games może gromadzić Dane Osobowe w następujących celach:

- w celu zawarcia umowy i świadczenia usługi wybranej przez Użytkownika;

- Aby reagować na zapytania Użytkowników, opinie lub problemy;

- Aby umożliwić Użytkownikom korzystanie z naszych gier online;

- Aby umożliwić nam rozwój i ulepszanie naszych gier;

- Aby wysyłać okresowe wiadomości e-mail, takie jak aktualizacje dotyczące nowych dat wydania gier.


Kategorie danych przetwarzanych przez 1C Online Games obejmują:

Twój adres email;

Twoja data urodzenia, płeć i wiek;

Twój unikalny identyfikator (identyfikator Użytkownika zalogowanego do Witryny);

Twój unikalny identyfikator urządzenia (jeśli nie jesteś zalogowany do Witryny);

Twój adres IP;

informacje dotyczące korzystania z naszych usług (sposób i czas korzystania z usług, Twój język, Twoja waluta, subskrypcje, historia zakupów i wybrane linki);

informacje związane z lokalizacją (kraj, strefa czasowa itp.);

Twój model urządzenia i właściwości urządzenia (GPU, rozdzielczość itp.);

wszystkie informacje związane z grą i informacje w grze (zapisy, najlepsze wyniki, postępy, historia postępów, przedmioty itp.);

numery sesji ze znacznikiem czasu i szczegółowym procesem sesji (np. Użytkownik wszedł na ten poziom, Użytkownik stracił ten poziom, Użytkownik wszedł na ten ekran itp.).

Tylko część wyżej wymienionych danych kwalifikuje się jako Dane Osobowe. Niektóre gromadzone przez nas dane są danymi nieosobowymi od Użytkowników i nie pozwalają nam zidentyfikować Ciebie, a gromadzenie takich danych nie ma na celu identyfikacji Użytkownika. Na przykład, może to mieć postać danych analitycznych dotyczących korzystania z naszych gier lub danych zbiorczych, w których wyszczególniono liczbę lub typy używanych do tego urządzeń.

Możemy również gromadzić i przetwarzać dodatkowe dane, na przykład, jeśli skontaktujesz się z naszym wsparciem.

Z zastrzeżeniem przypadków określonych w rozporządzeniu, Dane Osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 litera a) Rozporządzenia. To samo dotyczy świadczenia usługi newslettera na korzyść Użytkownika. W takim przypadku podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia), którą Użytkownik może odwołać w dowolnym momencie.

Gromadzimy Dane Osobowe, które mogą zidentyfikować Cię jako osobę fizyczną tylko wtedy, gdy jest to konieczne do świadczenia naszych usług. 1C Online Games podejmuje kroki w celu zapewnienia, że nie przechowuje Danych Osobowych bez podania przyczyny, oraz przegląda i usuwa wszelkie Dane Osobowe, które nie są konieczne do należytego świadczenia usług. W żadnym wypadku gromadzone Dane osobowe nie będą sprzedawane ani przekazywane w sposób niezgodny z prawem osobom trzecim z jakichkolwiek innych powodów.

Możemy przekazywać Twoje Dane Osobowe do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Przekazując nam swoje Dane Osobowe, zgadzasz się na to przekazanie, przechowywanie lub przetwarzanie. Podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje Dane Osobowe są traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

1C Online Games może przekazywać Państwa dane osobowe dostawcom usług i innym kontrahentom biznesowym znajdującym się w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym w krajach, w których obowiązują inne standardy ochrony danych niż te, które obowiązują w EOG. Niektóre z tych krajów są objęte decyzją Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony. W przypadku innych krajów wprowadziliśmy zatwierdzone przez Komisję Europejską standardowe klauzule umowne z odpowiednią stroną trzecią w celu ochrony tych danych osobowych. Lista podmiotów spoza EOG, którym 1COG ujawnia dane osobowe, jest dostępna na żądanie osoby, której dane dotyczą.

1C Online Games zastrzega sobie prawo do ujawnienia informacji o Użytkowniku właściwym organom lub osobom trzecim, które złożą wniosek o takie informacje, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Dane Osobowe Użytkownika są zabezpieczone przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz modyfikacją, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 1C Online Games wykorzystuje środki techniczne, aby zapobiec pozyskiwaniu lub modyfikacji Danych Osobowych przez osoby nieupoważnione.

Dane Osobowe Użytkownika będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację Użytkownika nie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których Dane Osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z prawem. Dlatego Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy i świadczenia usługi wybranej przez Użytkownika. Po tym czasie Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozwiązania wszelkich potencjalnych sporów, które mogą powstać w związku ze świadczonymi usługami, np. dotyczące roszczeń (okres ten obejmuje okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich Danych Osobowych, ich poprawiania, usuwania, żądania ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia Danych Osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych, wycofania zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Danych Osobowych, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

1C Online Games może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeśli Użytkownik naruszył zasady Witryny lub obowiązujące przepisy prawne i konieczne jest zatrzymanie Danych Osobowych w celu wyjaśnienia okoliczności naruszenia i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. W takim przypadku Dane Osobowe będą przetwarzane przez kolejne trzy (3) lata. Nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Możesz skontaktować się z nami pod adresem privacy@1cog.games w sprawie wszystkich swoich pytań i wniosków związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych. 1C Online Games wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych. Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, wyślij wiadomość e-mail na adres privacy@1cog.games.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale konieczne jest skorzystanie z usług świadczonych przez 1C Online Games. Dlatego odmowa zgody na przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika przez 1C Online Games oznacza, że Użytkownik nie może korzystać z usług świadczonych przez 1C Online Games.

Niniejsza Polityka prywatności może zostać zmieniona w celu odzwierciedlenia zmian w praktyce biznesowej, ustawodawstwie lub rzeczywistości rynkowej, takich jak Rozporządzenie. W przypadku jakichkolwiek zmian udostępnimy zaktualizowaną Politykę prywatności online. Wszelkie zmiany Polityki prywatności staną się wiążące w ciągu 30 dni od publikacji w Internecie. Jeśli nie zgadzasz się na zmiany, prosimy o zaprzestanie korzystania z naszych gier i usług.


Pliki Cookies

Po wejściu na stronę internetową 1C Online Games Twój komputer automatycznie otrzyma plik cookies. Pliki cookies to pliki tekstowe identyfikujące Twój komputer na naszym serwerze. Pliki cookies same w sobie nie identyfikują indywidualnego użytkownika, tylko używany komputer. Pliki cookies nie szkodzą Twojemu komputerowi i nie zawierają wirusów.

Strona internetowa 1C Online Games używa plików cookies do gromadzenia informacji o Użytkownikach; nie gromadzi żadnych informacji o Tobie, z wyjątkiem informacji wymaganych do administrowania systemem witryny. Pliki cookies to fragmenty danych tworzone podczas odwiedzania strony i zawierają unikalny, anonimowy numer. Są one przechowywane w katalogu plików cookies Twojego dysku twardego i nie wygasają z końcem Twojej sesji.

Same pliki cookies rejestrują tylko te obszary witryny, które były odwiedzane przez dany komputer i na jak długo. Użytkownicy w dowolnym momencie mają możliwość ustawienia komputerów tak, aby akceptowały wszystkie pliki cookies, powiadamiały je o wytworzeniu pliku cookies lub nie otrzymywały plików cookies. Ostatni z wymienionych wariantów oznacza, że niektóre spersonalizowane usługi nie będą mogły być wówczas świadczone temu użytkownikowi, a niektóre elementy strony internetowej mogą bez nich nie działać poprawnie.

W dowolnym momencie możesz ręcznie usunąć pliki cookies, które już istnieją na twoim komputerze z dysku twardego.

Uwaga: nawet jeśli nie ustawiłeś komputera tak, aby odrzucał pliki cookies, możesz nadal przeglądać naszą stronę anonimowo, dopóki nie zarejestrujesz się w usługach witryny 1C Online Games.